ردیف

ویژگی ها

حدود قابل قبول استاندارد

نتایج آزمون دوره اول

نتایج آزمون دوره دوم

نتایج آزمون دوره سوم

1

وضعیت ظاهری

سطح یکنواخت

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

2

طوی به میلیمتر

9,0-+300

5,300

3,300

300

3

ضخامت به میلیمتر

9,0-+300

6,300

4,300

1,300

4

ضخامت قشر رویه

2-+27

28

8,27

5,27

5

گونیا بودن (درصد)

حداکثر 0.3-+ طول لبه

0.3

0.4

0.13

6

تابیدگی (درصد)

حداکثر 0.3-+ قطر

0.11

0.3

0.3

7

مقاومت خمشی نمونه اول

40

48

50

51

8

مقاومت خمشی نمونه دوم

40

51

49

54

9

مقاومت خمشی نمونه سوم

40

53

48

56

10

مقاومت خمشی نمونه چهارم

40

56

51

56

 شهرداری کرج

حوزه معاونت فنی و عمرانی

نتایج آزمایش مقاومت خمشی کفپوش بتنی

          مشخصات نمونه      نتایج آزمایش

  شماره

نمونه

  شرکت

تولید کننده

  تاریخ آزمایش  ابعاد نمونه نوع نمونه

  فاصله

تکیه گاه

(mm)

  وزن خشک نمونه (gr)  وزن اشباع

نمونه (gr)

 وزن مخصوص gr/cm3 درصدجذب

آب

 تاب خمشی

(R)

 درجه بندی*  توضیحات
 طول

(mm)

 عرض

(mm)

 ضخامت

(mm)

 نیروی وارده kg  تاب خمشی آزمونها MP متوسط تاب خمشی MP
 4-4a  گروه تولیدی ویلا  93.04.07  200  200  56  کفپوش بتنی طوسی  133  5176  5288 2.31  2.16 2089 6.6   6.73  –  –
4-4b   گروه تولیدی ویلا  93.04.07   200 200 56  کفپوش بتنی طوسی  133 5147 5263 2.30 2.25 2169 6.9
4-4c   گروه تولیدی ویلا  93.04.07   200 200 55  کفپوش بتنی طوسی 133 5181 5293  2.35 2.16 2022 6.7
4-4a   گروه تولیدی ویلا  93.04.07   200 100 56  کفپوش بتنی طوسی 133 2364  2426  2.11  2.62 1116  7.1   6.56   –  –
4-4b   گروه تولیدی ویلا  93.04.07   200 100 56  کفپوش بتنی طوسی 133 2354 2413  2.10  2.51  1057  6.7
4-4c   گروه تولیدی ویلا  93.04.07   200 100 56  کفپوش بتنی طوسی  133 2328 2390 2.08 2.66  927 5.9
توضیحات:مطابق نامه شماره /402/7/2 مب مورخ93.04.02 اقدام گردیده است. نمونه ها در ابعاد کامل شکسته شده است.نمونه های مذکور قبل از اجرا توسط پیمانکار جهت تعیین کیفیت به آزمایشگاه ارسال گردیده است.